กองทุนเพื่อการศึกษาและสร้างอาชีพ

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีใน ซึ่งพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ ได้แก่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน  จ.ตาก  จ.น่าน  จ.สกลนคร  จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.พังงา ตลอดเวลากว่า 15 ปี ที่ผ่านมาพบว่า มีเด็กและเยาวชนตามจังหวัดชายขอบเหล่านี้ ที่มีความประพฤติดี ใฝ่รู้ แต่ฐานะทางบ้านยากจน หรือพ่อแม่หย่าร้าง ทำให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาต่อ หรือแม้แต่ทุนทรัพย์เพื่อการประทังชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้จำเป็นต้องออกจากการศึกษากลางครันหรือมักไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนเหล่านี้มักจบการศึกษาในระดับที่ไม่สูงทำให้การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จึงเป็นได้แค่ การขายแรงงานในรูปแบบต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้เท่าที่จะสามารถทำได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ” ขึ้น ด้วยหวังว่ากองทุนนี้จะเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ตามชายขอบของประเทศ สามารถยกระดับตัวเองจากการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นได้

10635792_632147403568878_274649602876284624_n
10635792_632147403568878_274649602876284624_n