มหาวิทยาลัยกับโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

บทบาทของ มจธ. ที่สำคัญอีกประการหนึ่งภายใต้การดำเนินงาน “โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม” คือ การใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะอันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แผนงานด้านพลังงาน (Energy Program) แผนงานด้านวิศวกรรม (Engineering Program) และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Program) เพื่อสนับสนุนระบบเกษตรกรรม หรือที่เรียกว่าแผนงาน Energy Engineering and Environment for Agriculture หรือแผนงาน 3E for A
พื้นที่ดำเนินงานหลัก ได้แก่ ศูนย์และสถานีพัฒนาโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ๔ แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่