มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มุ่งสร้างกลไกให้นักเทคโนโลยีกับผู้ต้องการใช้เทคโนโลยีได้พบกันประยุกต์ความรู้สากลและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านรูปแบบและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เกิดการเกื้อหนุนกันมีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้น ทำกิจกรรมในพื้นที่ มจธ. 3 แห่งได้แก่ ทุ่งครุ บางขุนเทียน ราชบุรี และพื้นที่เฉพาะ