มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและการเรียนรู้

โครงการมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนและครู โดยส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เช่น ด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม  อันจะเป็นการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกระตุ้นความสนใจและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพภูมิสังคมของนักเรียน จึงแบ่งนักเรียนและเยาวชน ออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  • นักเรียนในโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยพื้นที่บางมด บางขุนเทียน ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
  • นักเรียนในโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • นักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์