พื้นที่ดำเนินงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะวิจัยกลุ่มการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน มจธ. ร่วมกับมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคมได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนหมู่บ้านหินแร่ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยเป้าหมายของการดำเนินการคือการเพิ่มผลผลิตข้าวและลดการเกิดโรคและแมลง ในระหว่างกระบวนการปลูกข้าวในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการทดสอบใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้แก่ฟางข้าวในการปรับปรุงคุณภาพดินก่อนการปลูกข้าวและการใช้ปุ๋ยน้ำสกัดในการลดโรคและแมลงศัตรูพืชในระหว่างการทำนาโยนอินทรีย์ในพื้นที่นาน้ำฝนที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 พบว่า การใช้ปุ๋ยน้ำสกัดช่วยลดโรคที่เกิดขึ้นในใบข้าวได้ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ที่เกิดโรค เพิ่มจำนวนเมล็ดข้าวดีต่อรวงประมาณร้อยละ 29 ของเมล็ดดีต่อรวง และผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ประมาณ 350-360 กก.ข้าวเปลือก/ไร่ (ในปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตข้าวในพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300 กก./ไร่) สำหรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้นั้นเกษตรกรได้จัดการขายผ่านกลุ่ม “ผูกปิ่นโตข้าว” ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อผู้ที่สนใจให้มีการซื้อขายข้าวกับเกษตรกรโดยตรง

news_39
news_39