พื้นที่ดำเนินการจังหวัดน่าน

อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทำให้ราษฎรขาดโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริ ในปี พ.ศ. 2538 ให้ริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2 อำเภอ ภายใต้ “โครงการภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” พร้อมทั้งทรงดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ควบคู่กันไป โดยทรงจัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไปใน 2 อำเภอ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พระภิกษุ และสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน จำนวนรวม 42 แห่ง

เป้าหมายในการดำเนินงาน คือ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งความรู้ พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับครูและนักเรียน

ในปี 2556   ได้มีการการติดตามงาน ดังนี้

  • การเยี่ยมชมการเรียนการสอนและการติว O-NET ให้กับสามเณรนักเรียน
  • การประชุมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยาคม
  • การตรวจเยี่ยมนักเรียนหญิงที่พักอาศัยในหอพักหญิงดรุณรักษ์
  • การเยี่ยมชมและประชุมหารือร่วมกับประธานและคณะทำงานมูลนิธิฮักเมืองน่าน

(ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้) พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลการดำเนินงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ
  • การตรวจเยี่ยมและประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

 

นอกจากการติดตามงานแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้ผ่านการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ และโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 77 คน จากกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ได้ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการร่วมกันคิดหาวิธีแก้โจทย์และปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ในปี 2557 มีกิจกรรมดังนี้

  1. มจธ. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการเรียน การสอนด้านคอมพิวเตอร์
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
  3. การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น

– คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมครูวิทยาศาสตร์อาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน สำหรับการทดสอบความรู้พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับชาติ
( O-Net ) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

–  สายภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูในจังหวัดน่าน มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมเข้าร่วม จากกิจกรรมส่งผลให้ครูได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และได้รับแนวทางในการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนของตนเอง รวมถึงเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

มจธ. ยังได้ดำเนินงานโครงการวังเด็กและเยาวชน มีการจัดพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชน บ้านบ่อหลวงและละแวกใกล้เคียง เพื่อมาร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ในการพัฒนา ส่งเสริมทักษะชีวิตแก่เด็ก ปัจจุบันมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มากกว่า 10 ครั้ง เช่น การเรียนรู้เรื่องงานศิลปหัตถกรรม การทำอาหารคาวหวาน งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม ผักสวนครัว สตรอเบอรี่ และจัดกิจกรรมกาดละอ่อน จำนวน 6 ครั้ง โดยเด็กได้นำทักษะและงานหัตถกรรมที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งปีมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในงานดังกล่าว และนำรายได้เข้ากลุ่มสำหรับเป็นทุนในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และอาชีพของตนเอง และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

IMG_5190
12710826_10205016275032189_3483021431639412629_o