โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ จังหวัดพังงา

ที่มาของโครงการ
จากเหตุธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิ จังหวัดพังงา ซึ่งการดำเนินงานได้แบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 3 ระยะ คือ ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วน (เริ่มและสิ้นสุดในปี 2547) คือ รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง น้ำดื่ม และปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับส่งมอบต่อเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ความช่วยเหลือระยะกลาง (ระหว่างปี 2548 – 2549) คือ การเข้าสำรวจรังวัดที่ดิน ออกแบบจัดทำผังชุมชนบ้านทุ่งหว้า และวางแนวคิดในการวางผังบ้านน้ำเค็ม รวมถึงออกแบบและสร้างบ้านตัวอย่างที่หมู่บ้านทุ่งหว้า จังหวัดพังงา จากนั้นความช่วยเหลือระยะยาว (เริ่มตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบัน) เกิดจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนที่ได้ผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” จังหวัดพังงา ด้วยทรงมีความห่วงใยนักเรียนและครูในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีพระราชกระแส ผ่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภากาชาดไทยและอธิการบดี มจธ. (ขณะนั้น) เมื่อคราวประชุมสภากาชาดไทย ครั้งที่ 282 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ทรงรับสั่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและมีแนวทางหลากหลายที่เหมาะสมกับสภาพสังคม โอกาส สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ด้านต่างๆ ของนักเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น ดังนั้นจากเป้าหมายเดิมที่เน้นการช่วยเหลือด้านปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรง ชีพให้ผู้ประสบภัยสึนามิ จึงถูกเปลี่ยนเป็นการฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้กับชาว บ้านและชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเลือกใช้กระบวนการสร้างคนผ่านการพัฒนาศักยภาพของครูและนัก เรียนในโรงเรียน ด้วยตระหนักว่า นักเรียนที่ถูกสอนและได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรม มาเป็นอย่างดี จะเติบโตออกไปเป็นพลเมืองที่ดี สามารถประกอบอาชีพ และ/หรือ เป็นแรงงานที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้จึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ

1. ด้านนักเรียน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างความรู้ทั้งทักษะภาคปฏิบัติและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการตามหลักสูตรปกติ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากนั้น ยังรวมถึงการเสริมความรู้ที่เหมาะสมต่อความเป็นอยู่ในท้องถิ่นและการประกอบ อาชีพในอนาคต

2. ด้านครู มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการสอนของครู เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริงได้

3. ด้านโรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อรองรับการเรียนการสอนได้ในทุกสาระวิชารวมทั้งสามารถใช้ระบบ ไอทีในโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาทางมหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทั้งนี้หน่วยงานทั้งหมดได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ให้กับ 5 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดพังงา ได้แก่ โรงเรียนคุระบุรี โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดพังงาที่สนใจ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

IMG_5521
IMG_6414