พื้นที่ดำเนินงานจังหวัดราชบุรีและภาคกลางตอนล่าง

มจธ. ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี ศาลาประชาคมอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และการเรียนการสอนแบบ Residential College ที่พื้นที่หลักตำบลรางบัวอำเภอจอมบึง และดำเนินงานด้านการวิจัยและบูรการวิชาการรูปแบบเครือข่ายทั้งในพื้นที่ของศูนย์บริการทางการศึกษาฯ และร่วมกับชุมชน โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่างดังนี้

1.1การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็กสู่การจัดการพลังงานชุมชนจากการพัฒนารูปแบบการจัดการของเสียจากฟาร์มโคนมแบบรวมศูนย์เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและใช้กากตะกอนมูลหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านหุบมะกล่ำ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี จึงได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลที่บ้านรางอีเหลียวตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยร่วมกับอบต.หนองกระทุ่ม สำนักวิชาการพลังงานภาค 4 กระทรวงพลังงาน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

1.2 ศูนย์พัฒนาและบ่มเพาะธุรกิจการเพาะเลี้ยงเห็ดมูลค่าสูงเพื่อสังคม เป็นศูนย์ที่จะสร้างองค์ความรู้เรื่องเห็ดและขยายผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบ มจธ.ราชบุรีให้เข้าร่วมผลิตโครงการได้รับการสนับสนุนจากงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลางมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเพาะเห็ดและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถกำหนดและควบคุมสภาวะโรงเรือนเพาะเห็ดได้เหมาะสมโดยเริ่มจากการเพาะเห็ดยานางด้วยโรงเรือนระบบปิด ในปี 2557 มีการจัดอบรมภาคปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและผู้ประกอบการเห็ดมูลค่าสูง จำนวน 3 ครั้ง ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจกว่า 200 คนเป้าหมายต่อไป คือ พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเห็ดเพื่อสังคม

1.3 ศูนย์วิจัยผึ้งBee Connex : Design for Sustainable Community โดยความร่วมมือระหว่าง มจธ.ราชบุรีและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นกิจกรรมควบคู่กับหลักสูตรของนักศึกษาResidential College จำนวน 24 คนและใช้เป็นที่ฝึกประสบการณ์ที่ช่วยเสริมความรู้ทางด้านชีววิทยาประยุกต์และเกษตรกรรม (Applied Biology/ Agriculture) และนวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive Innovation)ผ่านการหาโจทย์และเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายโดยแต่ละกิจกรรมอาศัยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) มีกรอบกิจกรรมคือ การออกแบบพัฒนาชิ้นงานด้วยแนวความคิดหรือแผนที่ช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.4 การพัฒนาเครื่องมือขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรรายย่อยสนับสนุนให้นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.ราชบุรี ดำเนินโครงงานทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทำการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อยกระดับอาชีพสำหรับเกษตรกรรายย่อยโดยใช้โจทย์ปัญหาจริงจากเกษตรกรได้แก่เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกรรายย่อย เครื่องกะเทาะเพรียงจากเปลือกหอยแมลงภู่และเครื่องหยอดแก๊สสับปะรดสำหรับเกษตรกรรายย่อย จากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้มีโครงการต่อยอดเป็นกิจกรรมควบคู่กับหลักสูตรของนักศึกษา Residential College (co-curriculum)โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมในโครงการเพื่อชุมชน

1.5 RC Campเป็นกิจกรรมการพัฒนานักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ รูปแบบ Residential Collegeซึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะรับนักศึกษาโดยแบ่งรับนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและโรงเรียนชั้นนำ มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตการเรียนรู้วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้ชุมชน

12524311_10200950210032888_3389018914484705740_n
12400454_10200950209432873_237480710525941963_n