พื้นที่ดำเนินงานสกลนคร

มจธ.ร่วมกับ สวทช. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครเป็นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร ตัวอย่างกิจกรรมในปี 2556-2557 ที่ดำเนินการ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีระบบการให้น้ำและปุ๋ย ในแปลงปลูกมะเขือเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศ รวมทั้งลดการใช้น้ำและปุ๋ย แปลงปลูกพริกระบบน้ำหยด เป็นต้นสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มข้าวกล้องงอก บ้านนางอย โพนปลาโหล กลุ่มแปรรูปการเกษตร กลุ่มทอผ้า กลุ่มปลูกพริก กลุ่มปลูกพืชนอกฤดูกาลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกนอกจากนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มจธ. ได้เข้าไปร่วมศึกษาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน

DSC01996
DSC01987