พื้นที่ดำเนินการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เมืองและชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา มจธ.จึงได้เริ่มเข้าไปพัฒนาการศึกษาด้านไอที และดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ได้ใช้ชื่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT หรือ ไอที) นี้ว่า “โครงการไอทีหลังเขา” จากนั้นก็ได้พัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด จนปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ (Maehongson IT Valley Project)

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านไอที รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้ครูและนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความสามารถอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง สังคม และชุมชนได้ต่อไป ซึ่งในปี 2556 – 2557 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “แม่ฮ่องสอน ไอทีวัลเลย์ ครั้งที่ 4 (กาดไอที ครั้งที่ 4)” ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,396 คน จาก 24 โรงเรียน แบ่งเป็นครู 103 คน สามเณรนักเรียน/นักเรียน 1,293 รูป/คน มีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน

– มจธ. ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมผ่านภาพยนตร์สั้นเชิงสารคดี   ณ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครูและนักเรียนเข้าร่วม 45 คน จาก 5 โรงเรียน กิจกรรมเน้นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มและการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ (Hands-On Training)   เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์   ฝึกการทำงานเป็นทีม มีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น และสามารถเขียนบทและผลิตภาพยนตร์สั้นได้

จากผลการดำเนินงานมากว่า 20 ปีพบว่า จากเมืองในหุบเขา ซึ่งแม้แต่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง แต่ปัจจุบันจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมแรงกันจากหลายหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย ส่งผลให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนกลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เรื่องไอที และเกิดอาชีพที่หลากหลายจากการใช้ไอทีเป็นเครื่องมือได้อย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านไอที คณะทำงานยังเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกับชมรมติว มจธ. จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ Pai Science Camp ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้าร่วม 160 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้/การทดลอง และมีความตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากนั้นยังมีการจัดโครงการครูวิทยาศาสตร์อาสา โรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ติว O-NET) โดยคณะวิทยาศาสตร์   สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ฯ เพื่อวางแผนสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

news_51
news_39