บางมด (ทุ่งครุ, ราษฏร์บรูณะ, บางขุนเทียน)

มจธ.บางมดตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ เปรียบเสมือนบ้านจึงมีความหวังที่จะเห็นชุมชนพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนใต้ซึ่งรวมถึง เขตทุ่งครุ ราษฏร์บูรณะ บางขุนเทียน จอมทองพัฒนาและเจริญไปด้วยกัน จึงได้มีกิจกรรมรวมกับชุมชนในเชิงพัฒนาและบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่องมจธ.จึงได้บูรณาการกิจกรรมวิจัย พัฒนาและบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงของเมือง โครงสร้างประชากรเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศเนื่องจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถทำได้เฉพาะจากกำลังของบุคลากรและงบประมาณของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนั้นกลยุทธ์หนึ่งของโครงการ คือ การทำงานกับเครือข่ายและพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่นเครือข่ายนักวิจัยของกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ระบบโลก (Earth Esystems Science, ESS) ของมหาวิทยาลัย ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนและระบบนิเวศ ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่หน่วยงานราชการทั้งเทศบาลและกทม. รวมถึงภาคเอกชนในและนอกพื้นที่สำหรับกิจกรรม ในปี 2556 –2557

news_53
news_53