โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความรู้ มุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพ เป็นคนดี และคนเก่ง เพื่อออกไปร่วมกันช่วยสร้างสังคมและประเทศไทย มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น พันธะกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม คือ การไม่นิ่งดูดายจะต้องช่วยเหลือ ดูแลสังคม และผู้ที่ด้อยโอกาสให้สามารถยืนขึ้นได้ และใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจในสังคม

กลุ่มคนพิการเป็นผู้ด้อยโอกาสอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มคนพิการที่เป็นกลุ่มคนที่ยังขาดโอกาสทางสังคมในหลายด้าน จึงได้ดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ทั้งในด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ด้านการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อคนพิการ และงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ในส่วนของงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ มาตั้งแต่ปี 2556 จากนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้คนพิการค้นพบศักยภาพ และได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในปี 2557 มหาวิทยาลัยได้เริ่มใช้กลไกตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในการจัดโครงการการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ โดยในปี 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 นั้นมีคนพิการเข้าร่วมโครงการรวม 33 คน และหลังจากจบโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับคนพิการที่ผ่านการประเมินเข้าทำงาน 3 คน และมีคนพิการที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 33% สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการอื่นๆได้ นอกจากนี้ได้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆอีกมากว่า 40% ในส่วนที่เหลือนั้นมีอุปสรรคด้านวุฒิการศึกษาต่ำ สภาพความพิการไม่เอื้อต่อการเดินทางไปทำงาน และคนพิการยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ถือเป็นความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมพร้อมคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2558 นี้ ซึ่งในปีนี้มีคนพิการเข้าร่วมโครงการรวม 25 คน มหาวิทยาลัย ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าจัดทำโครงการนี้เป็นครั้งที่ 3 ต่อไปในปี 2559 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคม มจธ. เหมือนที่ผ่านมา

นอกจากงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการแล้วนั้น ด้วยมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาที่มีความพร้อม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในปี 2559 โดยความร่วมมือของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเห็นควรจะจัดโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาคม มจธ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับคนพิการ เพื่อช่วยให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติมากที่สุด ทั้งนี้ผลงานนวัตกรรมจากการประกวดครั้งนี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อนำไปสู่การผลิตได้จริงในเชิงพาณิชย์ในราคาจำหน่ายที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ต่อไป โดยการประกวดและการแสดงผลงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
IMG_7272