ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ที่มา

บันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กรและภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคมระหว่างสำนักงานเสริมสร้างกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกิดจากการที่ทั้ง 3 หน่วยงาน มีความเห็นพ้องต้องกัน จึงตกลงร่วมมือกันเพื่อบริหาร จัดการ สนับสนุน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคมให้แก่ภาคเครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายจิตอาสา รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ที่มีศักยภาพความพร้อมในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคมเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาวะของคนในชุมชนหรือพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กรและภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ทำงานด้านสาธารณประโยชน์หรือกิจการเพื่อสังคมขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

Social Enterprise
11990576_1552276735021900_8569153422587594373_n